Roundup je registrovaná ochranná známka pro skupinu totálních herbicidů[1] vyráběných americkou firmou Monsanto. Účinnou látkou je glyfosát. Směsi látek prodávané pod názvem Roundup jsou v 21. století celosvětově nejpoužívanějšími herbicidy.[2][3][4][5][6] Přípravek je v zemědělství používán ovšem i na defoliaci, urychlení zrání a sušení, retardaci růstu a k mnoha dalším účelům.[3] Podle výrobce jsou směsi Roundup největší řadou herbicidních přípravků na světě, jde o univerzální herbicid.[7]

Mnoho zdrojů varuje před riziky plynoucími nadužívání přípravku Roundup a přípravků na bázi glyfosátu a Roundup Ready plodin.[8][9] Občanská sdružení, ekologové i zemědělci, oborové i spotřebitelské organizace, v evropských zemích i USA sledují s obavami možné následky celosvětového rozšíření herbicidu Roundup v zemědělství ale i geneticky modifikovaných plodin v této souvislosti.[10][11][12][13] V obavách před dopady na ekosystém i člověka vznikají apely na regulační úřady pro zvýšení pozornosti[14][15] a jsou hledána alternativní řešení.

Vládní regulační agentury, mezinárodní organizace a jiné nezávislé zdroje shledávají Roundup pouze minimálním rizikem pro životní prostředí. Výrobce uvádí, že Roundup nepředstavuje významné nebezpečí pro lidské zdraví, má ale významné ekonomické přínosy a zásadně pozitivní vliv na životní prostředí.[16] Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO), zařadila glyfosát v březnu 2015 mezi „pravděpodobné karcinogeny“. Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) pod OSN charakterizovala v r. 2016 glyfosát jako látku, která pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní riziko pro člověka [17] Podobně i Výbor pro posuzování rizik Evropské agentury pro chemické látky dospěl k výsledku, že dostupné vědecké důkazy neprokázaly u glyfosátu karcinogenitu, mutagenitu ani reprodukční toxicitu [18]

Glyfosáty a tedy i Roundup, ve srovnání s většinou ostatních herbicidů, jsou považovány za bezpečnější variantu chemické ochrany rostlin, s ohledem na nižší mobilitu pesticidu v půdě, kratší životnost a nižší toxicitu pro živočichy.  Je popisována teoretická možnost, že by mohlo dojít v reakci na časté používání herbicidu Roundup k vytvoření a šíření plevelů odolných k působení glyfosátu. V některých zemích Evropy je z bezpečnostních důvodů použití přípravku Roundup v druhé dekádě 21. století výrazně omezeno. Na základě rozsáhlých výzkumů vyvracejících původní předpoklady o škodlivosti se však od těchto omezení mimo obecnou rovinu platnou pro všeobecné užívání pesticidů postupně upouští

Zdroj: Wikepedie – Otevřená encyklopedie