Ochrana životního prostředí

Politika společnosti Weedingtech v oblasti životního prostředí má zajistit co nejvhodnější realizaci činností se závazkem chránit a zlepšovat životní prostředí.

Stejný závazek předpokládá u svých odběratelů, kteří pro společnost pracují.

To je základní podnikatelský princip společnosti.

Společnost Weedingtech usiluje o dodržování vysoké priority svých zásad v podnikové strategii. Obavy a povědomí o životním prostředí jsou odpovědností ředitelů společnosti.

Společnost se proto snaží dodržovat všechny příslušné legislativní předpisy a regulace v oblasti životního prostředí. Cílem je také zavést vyšší standardy v oblasti ochrany životního prostředí tam, kde je to proveditelné a vhodné.

Zaměstnanci společnosti Weedingtech mají právní a morální závazek plnit své povinnosti v souladu s životním prostředím. Dodržování této enviromentální politiky je podmínkou při vstupu do zaměstnání.

V případě ekologické havárie nebo  pracovního úrazu je požadavkem společnosti, aby byli podrobnosti pohotově a řádně ohlášeny orgánům, kteří budou incident vyšetřovat, přijmout okamžitá nápravná opatření a vyhnout se opakování/recidivě.

Dodavatelé, kteří uzavřeli se společnosti smlouvu, jsou povinni přijmout environmentální normy, které jsou plně v souladu s normami společnosti.

Naše cíle:

V souladu se stanovenými zásadami, vytvořila společnost následující seznam cílů jako pevný rámec pro zavádění postupů environmentální politiky:

  • Dodržovaní vládních předpisů a předpisů místní správy
  • Rychlá reakce na nehody nebo mimořádné události, které mohou ohrozit životní prostředí
  • Poskytování poradenství o bezpečném zacházení s produkty společnosti, jejich přepravě a konečné likvidaci pro zákazníky, smluvní partnery apod
  • Likvidace odpadních produktů způsobem, který je šetrný z hlediska životního prostředí
  • Využívat služeb pouze registrovaných dopravců k likvidaci odpadu a recyklovat, pokud je to možné
  • Podporovat vývoj produktů, procesů a zařízení s ohledem na budoucnost životního prostředí
  • Svobodně komunikovat o environmentálních záležitostech s vládními úředníky, zaměstnanci, zákazníky a veřejností
  • Při provádění tohoto formálního prohlášení o environmentální politice se společnost Weedingtech zaměří na opatření pro ochranu zdrojů a energie, minimalizací emisí do ovzduší, vody a půdy a zvýšení míry recyklace
  • Společnost se bude také snažit ovlivnit legislativní vývoj a zlepšit znalosti veřejnosti o záležitostech životního prostředí, které se týkají podnikání

Prohlášení o enviromentální politice budou pravidelně přezkoumávány a v případě potřeby aktualizovány. Management, který tato prohlášení schvaluje, se také zavazuje k jejich realizování.