N-(fosfonomethyl)glycin, zjednodušeně nazývaný glyfosát je dosud nejběžnějším světově používaným totálním herbicidem, který byl uveden na trh v roce 1974 pod obchodním názvem Roundup.

Pilotní zjištění koncentrace glyfosátu bylo provedeno v moči zajíce polního (Lepus europeus). Vzorky byly odebírány z čerstvě ulovených zajíců po honech mezi polovinou listopadu a koncem prosince 2016. Analyzovány byly směsné vzorky z více jedinců ulovených v jedné lokalitě, bez rozlišení pohlaví a věku. Vzorky byly odebrány na 17 místech ČR), převážně v zemědělsky exponovaných nížinách jižní Moravy (9 lokalit), Polabí (2 lokality) a pro porovnání i v oblasti zemědělsky méně exponované Českomoravské vysočiny (4 lokality), Glyfosát a jeho metabolit AMPA byly stanoveny metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektroskopickou detekcí (Conrad et al. 2017) v laboratořích Medizinisches Labor Brehmen v Německu.

Pilotní studie ukázala relativně vysoké, a však místně velmi rozdílné koncentrace glyfosátu a jeho metabolitu AMPA v zaječí moči. Nebyly zjištěny rozdíly mezi jednotlivými regiony. Z výsledků vyplývá statisticky významný pokles koncentrace glyfosátu s časem, a to bez ohledu na region. Na základě tohoto zjištění lze předpokládat, že koncentrace glyfosátu v zaječí moči v době aplikace jsou zřejmě mnohem vyšší než koncem roku, kdy byla část látky již odbourána a metabolizována.

Stáhněte si…

zdroj: mzp.cz